-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
OGLASNA TABLA  
Službeni glasnik opštine | Javne nabavke | Opštinska administracija
 
 

 

 

Opština Petrovac-Drinić
Tel/fax: 050/465-002, 465-003

Petrovac-Drinić bb
79260 Petrovac-Drinić, Bosna i Hercegovina

petrovac@teol.net

 

CENTRI ZA POMOĆ I KORISNE INFORMACIJE

- Info desk 050/465-002 petrovac@teol.net
- Opština Petrovac 050/465-003  
- Načelnik opštine 050/465-001  
- Crkvena opština 050/480-065  
- Dom zdravlja 050/465-006  
- Dom zdravlja 050/465-007  
- Elektrodistribucija 050/465-021  
- Katastar 050/465-024  
- Turistička organizacija 050/465-166 www.turizamdrinic.com
- Osnovna škola 050/465-020  
- Komunalno preduzeće 050/465-018  
- Policijska stanica 050/465-014  
- Pošta Drinić 050/465-038  
- Šumsko gazdinstvo dir. 050/465-008  
- Šumsko gazdinstvo 050/465-009  
- Šumsko gazdinstvo 050/465-010  
- Šumsko gazdinstvo 050/465-011 050/465-013, 050/465-012
- Fond zdrav. osiguranja 050/465-048  
- Boračka organizacija 050/465-015  
- Meteorološka stanica 050/465-022  
- Telekom Srpske 050/482-212  
- CIPS 050/480-649  
- CIPS 050/480-650  
- Zadruga 050/465-054 050/465-016
- Veliko vrelo 050/480-711  

Telefonski imenik Drinića

SIMBOLIKA GRBA I ZASTAVE


Štit je crveni (kao što je bila najčešća praksa i u najdrevnijoj srednjevekovnoj našoj heraldici), a na sredinu bi postavili propetog zlatnog konja, kao simbol eksploatacije drvene građe (u heraldici zlatu odgovara žuta i simbolizuje večnost, izobilje...) između tri prirodna cveta runolista – u poretku 2,1, tj. dva u gornjim uglovima i jedan u stopi (dnu) štita (tako bi predstavili ne samo biljku po kojij je poznat Vaš kraj, već i Svetu Trojicu, Prazniku kome ja posvećena lokalna Crkva).
Štit pridržavaju držaci (tj. čuvari) štita, a to su dva zlatna krilata bika, kao ikonografski simboli Svetog Luke (Opštinske Slave), ali i asocijacija na stočarstvo, kao jednu od grana lokalne privrede.
Bikovi drže i zastave, koje se vijore na kopljima i to onaj na desnoj heraldičkoj strani (posmatračevoj levoj) – zastavu neposredno nadređene teritorijalne jedinice (tj. Republike Srpske), a na levoj – opštinski barjak.
Za opštinski steg (zastavu kvadratne osnove opšivenu zlatnim resama), predložena je jednostavna kompozicija, koja omogućava lakšu izradu, upotrebu i prepoznatljivost na većim daljinama. Dakle, kvadratno polje zastave bih prepolovio po vertikali na crveno i plavo, a preko sredine (na spoju crvene i plave) bi postavio veliki prirodni cvet runolista.
Ispod čitave ove kompozicije je postament grba (postolje na kojem stoje držači i štit i u koje su pobodena koplja zasatava), koji predstavlja planinski predeo orbastao šumom, a preko njega razvijena lenta sa nazivom Opštine.
Na ovaj način dobijamo simbolički bogatu (ali ne i pretrpanu) i koloristički uravnoteženu heraldičku kompoziciju. Sadržaj štita, držači i postament ukazuju na prirodne i privredne karakteristike, a diskretno i na verski karakter mesta, dok bi zastave jasno (i nesporno za federalne vlasti, jer zastava Republike Srpske nije osporena, za razliku od grba i himne) nedvosmisleno ukazuje na državno-politički okvir i nacionalni karakter Opštine.

 

Broj:02-05-725/19
Dana:09.12.2019.godine


Načelnik je dana 09. 12. 2019., donio sljedeći

Z A K Lj U Č A K

A

1. Utvrđuje se Mapa poslovnih procesa Opštine Petrovac i implementiraju procedure za odvijanje poslovnih proceca u Opštinskoj upravi Opštine Petrovac.
2. Mapa poslovnih procesa se vodi u elektronskom i pisanom obliku i sve eventualne izmjene biće ažurirane.
3. Za ažuriranje mape, zadužuje se lice za finansijsko upravljanje i kontrolu, koje je imenovano od strane načelnika opštine.
4. Lice imenovano za finansijsko upravljanje i kontrolu se zadužuje da osigura prezentaciju Mape poslovnih procesa svim licima zaposlenim u Opštinskoj upravi i budžetskim korisnicima.

B

1. Donosi se Strategija upravljanja rizicima opštine Petrovac.
2. Uspostavlja se Registar rizika Opštine Petrovac.
3. Registar rizika, kao i Strategija upravljanja rizicima i sve aktivnosti postupanja po utvrđenim i evidentiranim rizicima vode se u elektronskom i pisanom obliku.
4. Lice imenovano za finansijsko upravljanje i kontrolu se zadužuje da osigura prezentaciju Strategije upravljanja rizicima, kao i Registar rizika svim licima zaposlenim u Opštinskoj upravi i budžetskim korisnicima.


S poštovanjem,

Načelnik:

Milan Grbić

STRATEGIJA UPRAVLJNJA RIZICIMA

 

na vrh

 
 
made by SiZ