-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
OPŠTINSKA ADMINISTRACIJA  
Službeni glasnik opštine | Javne nabavke | Oglasna tabla
 
 

OPŠTINSKE PROCEDURE

Opština sa najužom administracijom u Driniću formirana je u martu 1998. godine, a danas je lokalna uprava u opštini Petrovac, Drinić organizovana kroz Skupštinu opštine, Opštinsku upravu i načelnika.
Opština je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave, koja se obrazuje za dio naseljenog mjesta, jedno naseljeno mjesto ili više od jednog mjesta. Opština ima sve nadležnosti sadržane u Zakonu o lokalnoj samoupravi, kao i druge nadležnosti, koje joj se prenose drugim zakonom, a ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog interesa, koja su u njenoj nadležnosti.

SKUPŠTINA OPŠTINE


To je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine. Skupštinu opštine čine odbornici, koji se biraju na period od četiri godine. U zavisnosti od velićine opštine i broja njenih stanovnika, broj odbornika u Skupštinama Opština u Republici Srpskoj može biti od 11 do 22. Naša Skupština opštine sastoji se od 13 odbornika. Za predsjednika Skupštine opštine Petrovac, na konstitutivnoj sjednici, koja je u sali naše opštine održana 26.01.2021. izabran je Slobodan Pećanac iz SP-a.
Skupština opštine Petrovac ima 13 odbornika i to DNS četri odbornika i to su Atlagić Duško, Vukčević Dragana, Bajić Milan i Bulajić dr Smilja, SNSD sa tri odbornik i to su Stanković Sretko, Kecman Biljana i Banjac Slađana, DEMOS sa tri odbornika Stojanović Branimir, Banjac Mićo i Stupar Milorad i sa jednim odbornikom SDS sa Srdić Gojkom i SNS sa odbornikom Radišić Miroslavom.
Desetak dana prije konstitutivne sjednice, novoizabrani načelnik Kovačević Drago, kandidat SNSD-a, preuzeo je dužnost od bivšeg načelnika Grbić Milana, koji je na predhodnim izborima bio kandidat koalicije SNSD-DNS-SP.

Najvažnije nadležnosti Skupštine opštine su:
•Donosi Statut opštine
•Donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje
•Donosi budžet i završni račun budžeta
•Donsoi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe
•Donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe
•Donosi sprovedbene planove
•Donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, zdravstva, sporta, obrazovanja, turizma, zanatstva isl.
•Donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kad je ovlaštena zakonom
•Donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine
•Donosi odluku o proglašenju praznika
•Donosi odluku o nagradama i priznanjima
•Bira i razriješava predsjenjdnika Skupštine opštione, potpredsjednika, zamjenika načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine i članova stalnih i povremenih tijela Skupštine opštine
•Obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela
•Odlučuje o zaduženju opštine
•Usvaja Poslovnik
•Razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika i o istom zauzima stav
•Raspisuje javni zajam i samodoprinos
•Raspisuje referendum i slične oblike neposrednog izjašnjavanja građana o bitnim odlukama, u skladu sa zakonom i statutom


NAČELNIK OPŠTINE

On predstavlja i zastupa opštinu, načelnik je nosilac izvršne vlasti u opštini. On rukovodi opštinskom administrativnom službom i odgovoran je za njen rad. Načelnik opštine je Drago Kovačević.

Nadležnosti načelnika opštine su:

•Predlaže Statut opštine
•Predlaže odluke i druga akta Skupštini opštine
•Izraduje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski, razvojni prostorni i urbanistički plan, investicioni program i ostale planske i regulatorne dokumente, koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta
•Obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine
•Sprovodi lokalnu politiku, u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeduje primjenu odluka i drugih akata Skupštine
•Donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe
•Donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske Administrativne službe
•Donosi plan Civilne zaštite oipštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju
•Realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama i gradovima, te međunarodnim i drugim organizacijama
•Podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i o radu Adm. Službe
•Zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine
•Odgovoran je za zakonitost svih akata, koje predlaže Skupštini opštine
•Donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima, na način utvrđen Statutom
•Obavlja druge poslove, uređene Zakonom i Statutom opštine


Opštinska administrativna služba, sa 16 zaposlenih lica, jeste jedinstven organ bez službi i odjeljenja, kojima rukovodi načelnik.

1. Kovačević Drago, načelnik opštine Petrovac-Drinić,
2. Budimir Jandrija, samostalni stručni saradnik za budžet i finansije, jandrija.budimir@drinic.rs.ba,
3. Pećanac Dušanka, viši stručni saradnik za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju, dusanka.pecanac@drinic.rs.ba,
4. Ćulibrk Bojan, viši stručni saradnik za privredu i preduzetništvo,
5. Jovanović Vera, sekretar Skupštine opštine, vera.jovanovic@drinic.rs.ba,
6. Balaban Miloš, komunalni policajac, milos.balaban@drinic.rs.ba,
7. Balaban Slavica, viši stručni saradnik za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu slavica.balaban@drinic.rs.ba,
8. Prpa Dragan, boračka pitanja, dragan.prpa@drinic.rs.ba,


Na osnovu člana 102. Ustava Republike Srpske, člana 30. i člana 165. Zakona o lokalnoj samoupravi ( ''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 101/04) Skupština opštine Petrovac na sjednici održanoj dana 25.04.2005. godine, d o n o s i


S T A T U T
OPŠTINE PETROVAC

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom ureduju se poslovi opštine Petrovac, kao jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, njeni akti i finansiranje, ucešce gradana u lokalnoj samoupravi, njena saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu statuta i druga pitanja utvrdena zakonom.

Član 2.

Opština Petrovac je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave u kojoj njeni gradani neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika ucestvuju u ostvarivanju svojih zajednickih interesa i u kojoj njeni organi, u granicama zakona, regulišu i upravljaju javnim poslovima, koji se nalaze u njihovoj nadležnosti, a u interesu lokalnog stanovništva.

Član 3.

Sjedište opštine je u Drinicu.

Član 4.

Podrucje opštine obuhvata naseljena mjesta : Drinic – dio, Bunara – dio, Podsrnetica – dio, Bukovaca – dio, Bravski vaganac – dio i Klenovac – dio.

Član 5.

Opština je pravno lice.

Član 6.

Opština ima svoj simbol.
Oblik, sadržaj i upotrebu simbola ureduje Skupština opštine posebnom odlukom.

Član 7.

Organi opštine imaju pecate u skladu sa zakonom.


Član 8.

Slava i praznik opštine j e 31.10. – Sveti apastol i jevandelist Luka i neradni je dan za sve organe jedinice lokalne samouprave, preduzeca i ustanove.

Član 9.

Opština ustanovljava i dodjeljuje opštinska priznanja.
Vrsta priznanja, kriteriji i postupak za dodjeljivanje utvrduju se posebnom odlukom.

Član 10.

U opštini gradani ostvaruju ljudska prava i slobode, koja su im garantovana Ustavom i zakonom, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u jedinici lokalne samouprave, pravo da se slobodno krece i odreduje svoje mjesto prebivališta i boravka, poslovanja ili rada nma cijeloj teritoriji opštine, pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom.
Svi gradani mogu ravnopravno ucestvovati u vršenju javnih poslova u skaldu sa zakonom.
Svi gradani opštine-fizicka i pravna lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit, obavezna su da ucestvuju u finansiranju funkcija i ovlaštenja jedinice lokalne samouprave putem poreza, taksi, doprinosa i drugih dažbina u skladu sa zakonom.

II – POSLOVI OPŠTINE

Član 11.

Poslovi opštine su poslovi samostalne nadležnosti koji obuhvataju poslove na planu regulatornih radnji i upravljanja opštinom i poslove pružanja usluga.

Član 12.

Poslovi iz samostalne nadležnosti opštine na planu regulatornih radnji i upravljanja opštinom su:
- usvajanje programa opštine,
- usvajanje razvojnih, prostornih, urbanistickih i provedbenih planova,
- donošenje budžeta i završnog racuna budžeta,
- ureduje i obezbjeduje korišcenje gradevinskog zemljišta i poslovnog prostora,
opranizuje komunalnu policiju,
- poslovi inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom,
- poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom opštine,
- obrazovanje opštinske administrativne službe i uredenja njene organizacije,
- vršenje katastarskih, geodetskih i imovinsko-pravnih poslova, u skaldu sa zakonom,
- poslovi naplate, kontrola naplate i prinudne naplate izvornih prihoda opštine,
- poslovi pravnog zastupanja opštine i
- obezbjedenje izvršavanja zakona i drugih propisa cije je izvršavanje povjereno opštini.

Poslovi iz samostalne nadležnosti opštine na planu pružanja usluga su:
- obavljanje specificnih funkcija u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdrastva i socijalne zaštite, civilne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
- uredenje i obezbjedenje obvljanja komunalne djelatnosti, proizvodnja i isporuka vode, toplotne enrgije, precišcavanje i odvodnja otpadnih voda, održavanje cistoce, javni prevoz putnika, održavanje ulica, saobracajnica, parkova, održavanje grobalja i pružanje pogrebnih usluga, odvodenje atmosfeskih voda i drugih padavina i cišcenje javnih površina,
- osnivanje preduzeca, ustanova i drugih organizacioja radi pružanja usluga iz njihove nadležnosti, uredenje njihove organizacije i upravljanje,
- uredivanje i obezbjedenje izgradnje, održavanja i korištenja javnih objekata i komunalne infrastrukture za obavljanje funkcija opštine.

Član 13.

U oblasti urbanistickog planiranja i gradenja opština ima nadležnosti:
- usvaja urbanisticke planove i obezbjeduje njihovo provodenje,
- prati stanje uredenja prostora i naselja na cijeloj teritoriji,
- izdaje urbanisticke saglasnosti i odobrenja za gradenje,
- obezbjeduje korištenje gradevinskog zemljišta, daje gradevinsko zemljište na korištenje, utvrduje naknadu za uredivanje i korištenje gradevinskog zemljišta i stara se o njegovom uredivanju, unapredivanju i zaštiti,
- obezbjeduje prostor za parkiranje i uredivanje uslova i nacin njihovog korištenja i upravljanja, ureduje nacin odlaganja komunalnog otpada i oreduje podrucja na kojima se mogu obavljati odredene vrste poslovnih djelatnosti i
- obezbejduje uslove i odreduje nacin izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnimj površinama u naseljenim mjestima i na neizgradenom gradevinskom zemljištu i odreduje uslove za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobracaja.

Član 14.

U oblast stambeno konunalne djelatnosti opština je nadležna da:
- propisuje pravila održavanja reda u stambenim zgradama,
- odlucuje o uvodenju posebne naknade za etažne vlasnike, pod uslovima propisanim posebnim zakonom, radi obezbjedenja sredstava za radove hitnih intervencija u stambenim zgradama,
- propisuje uslove i obezbjeduje nadzor nad održavanjem stambenih zgrada,
- odreduje visinu zakupnine za korištenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom podrucju pod uslovima posebnog zakona kojima je uredeno njihovo korištenje,
- odlucuje o organizovanju poslova održavanja stambenih zgrada kojim upravlja, visini naknade za održavanje, kao i kriterijume i nacine placanja troškova održavanja poslovnih prostorija u kojim se obavlja poslovna djelatnost,
- obezbjeduje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajednicke prostorije u stambenim zgradama i druge zakonom utvrdene poslove u oblasti stanovanja,
- obezbjeduje obavljanje komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture,
- obezbjeduje organizacione i druge uslove za pregled umrlih lica i strucno utvrdivanje vremena i uzroka smrti za lica umrla izvan zdrastvene ustanove,
- obezbjeduje lokacije i uslove za izgradnju i održavanje groblja, uslove i nacin sahranjivanja, kao i nacine organizovanja tih poslova,
- obezbjeduje uslove za izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, ureduje i obezbjeduje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava njihovu izgradnju,
- obezbjeduje organizaciju i nacin obavljanja javnog prevoza putnika, koji se obavlja na teritoriji opštine i auto taksi prevoza i
- obezbjeduje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti i inspekcijski nadzor.

Član 15.

U oblati kulture opština ima sljedece nadležnosti:
- da štiti kulturna dobra, osim onih koji su zakonom utvrdeni kao dobra od znacaja za Republiku,
- obezbjeduje zaštitu i održavanje spomenika i spomen obilježja od znacaja za kulturnoistorijsku tradiciju, ukoliko to nije predvideno drugim zakonom,
- organizuje manifestacije i obilježavanje jubileja u oblasti kulture od znacaja za opštinu i razvoj kulturno umjetnickog amaterizma u opštini,
- obezbjeduje uslove za prikupljanje, obradu, cuvanje i davanje na korištenje knjiga i drugih publikacija i uslove za rad biblioteka ciji je ona osnivac i
- izgradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u opštini.

Član 16.

U oblasti obrazovanja opština ima nadležnosti propisane zakonom.

Član 17.

Nadležnosti opštine u oblasti zdrastvene zaštite stanovništva su propisane zakonom.

Član 18.

Nadležnosti opštine u oblasti socijalne zaštite su:
- prati socijalne potrebe gradana, porodica i pojedinih ugroženih grupa i saglasno njima definiše politiku proširene socijalne zaštite na svom podrucju,
- donosi opštinski program razvoja socijane zaštite i podstice razvoj socijalno zašticenih programa u opštini,
- stvara uslove za kvalitetno pružanje socijalnih usluga svojim gradanima,
- osniva Centar za socijalni rad i brine o obezbjedivanju kadrovskih, prostornih, finansijskih i tehnickih uslova za njegov rad,
- prati i pomaže rad socijalno humanitarnih organizacija i gradana u obavljanju humanitarne djelatnosti i
- razvija druge specificne sardžaje u skladu sa potrebama i mogucnostima u socijalnoj zaštiti.

Član 19.

U oblasti društvene brige o djeci opština ima sljedece nadležnosti:
- obezbjeduje uslove za boravak djece u predškolskoj ustanovi, predškoslko vaspitanje i obrazovanje, preventivnu zdrastvenu zaštitu djece predškolskog uzrasta, boravak djece u predškolskim ustanovama u skaldu sa zakonom, odmor i rekreaciju djece do 15 godina u djecijim odmaralištima, regresiranje troškova djece u predškolskim ustanovama, odmor i rekreaciju djece i
- obezbjeduje uslove za održavanje, izgradnju, dogradnju i opremanje objekata ustanova društvene brige o djeci i omladini ciji je osnivac i uslova za rad tih ustanova, kojima se obezbjeduje ostvarivanje prava u ovoj oblasti iz nadležnosti opštine.

Član 20.

U oblasti sporta i fizicke kulture opština je nadležna da:
- obezbjeduje uslove za izgradnju, održavanje i korištenje sportskih i rekreativnih objekata,
- obezbjeduje i usmjerava realizaciju školskih i studentskih sportskih takmicenja, opštinskog i meduopštinskog nivoa,
- obezbjeduje posebne uslove za povecanje kvaliteta i kvantiteta rada sa mladim sportskim talentima,
- obezbjeduje uslove za razvoj i unapredenje amaterskog sporta,
- obezbjeduje uslove i izdaje licence za organizaciju i održavanje sportskih takmicenja i manifestacija od znacaja za opštinu i
- izdaje licence za rad sportskih strucnjaka u organizacijama u oblasti sporta na podrucju opštine.

Član 21.

U oblasti turizma ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, opština je nadležna da:
- obezbjeduje uslove za razvoj turizma turistickih mjesta i razvoj i unapredenje komunalnih, sportsko-rekreativnih i drugih djelatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i uslove za organizovanje turisticko-informativne i propagandne djlatnosti i
- obezbjeduje uslove za razvoj i unapredenje ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i prospsuje radno vrijeme i druge uslove njihovog rada i poslovanja kojima se ostvaruju zahtjevi gradana u okviru tih djelatnoti.

Član 22.

U oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine opština je nadležna da:
- usvaja osnove zaštite, korištenja i uredenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom provodenju,
- oredduje erozivna podrucja i propisuje protiv erozivne mjere,
- odreduje uslove i nacine korištenja pašnjaka i njihovog privodenja drugoj kulturi,
- obezbjeduje uslove korištenja i nacin upravljanja prirodnim jezerima, izvorima, javnim bunarima i javnim cesmama i stara se o njihovoj zaštiti,
- obezbjduje opšte uslove i nacine izgradnje i održavanja vodovoda u seoskim naseljima, njihovo korištenja i utvrduje sanitarno-tehnicke uslove za ispuštanje otpadnih voda,
- odreduje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove odredene zakonom,
- obezbjeduje uslove za ocuvanje, korištenje i unapredenje podrucja sa prirodnim ljekovitim svojstvima i upravlja podrucjima sa prirodnim ljekovitim svojstvima na kojima je uspostavljen poseban režim zaštite,
- propisuje granicna vrijednosti emisije za pojedine štetne i opasne materije u slucajevima utvrdenim zakonom,
- objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha,
- stara se o poboljšanju kvaliteta vazduha i sanaciji za podrucja sa ugroženim kvalitetom vazuha i preduzima odgovarajuce mjere,
- preduzima mjere za zaštitu od buke i obezbjeduje njeno sistematsko mjerenje,
- obezbjeduje ocuvanje prirodnih vrijednosti na svom podrucju i donosi akta o stavljanju pod zaštitu odredenog prirodnog dobra,
- odreduje i obezbjeduje odredene uslove za držanje i zaštitu domacih životinja i utvrduje mjere za njihovo organizovao i neškodljivo uklanjanje, obezbjeduje uslove karantina za životinje u unutrašnjem prometu,
- odreduje ispunjenost uslova za obavljanje odredenih poslova na evidenciji o kvalitetu stoke, odabranim muškim priplodnim grlima, propisuje uslove i nacine držanja pcela i postavljanja pcelinjaka, oreduje podrucja za selekciju pcela i
- druge poslove na unapredenju stocarstva.

Član 23.

Opština organizuje službu za pružanje pravne pomoci gradanima na svom podrucju i to u djelokrugu samostalnih poslova opštine.
Organizacija službe pravne pomoci bliže ce se urediti posebnom odlukom u skladu sa zakonom.

Član 24.

Opština obezbjeduje informisanje i javno obavještavnje o pitanjima od znacaja za život i rad gradana u opštini.
U obavljanju poslova informisanja i javnog obaještavanja opština ce narocito:
- obezbjediti redovno objavljivanje svih odluka i drugih opštinskih akata putem oglašavanja na oglasnoj ploci opštine i njihovog objavljivanja u lokalnom službenom glasniku,
- organizovati rad službe (službenika) za informisanje,
- obezbjediti javnost rada opštinskih organa,
- obezbjditi predstavnicima medija, nevladinih organizacija i drugim zainteresovanim licima mogucnost permanentnog uvida u opštinska dokumenta i materijale,
- obezbjediti redovne konferencije za štampu i druge vidove informisanja i javnog obavještavanja putem medija,
- organizovati poseban sistem obavještavanja u slucaju elementarnih nepogoda, epidemija zaraznih bolesti ili drugim situacijama opasnim po život i zdravlje stanovnika,
- organizovati i održavati službenu internet stranicu opštine, te
- na druge nacine poticati i razvijati sistem informisanja i javnog obavještavanja.

Član 25.

Opština obezbjeduje prostor i uslove za rad poslanicke kancelarije za sve poslanike izabrane sa podrucja ove opštine u Narodnu skupštinu RS i Parlametnarnu skupštinu BiH.

Član 26.

U oblasti zaštite gradana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih vecih nepogoda opština ima nadležnosti:
- usvaja procjenu moguce ugroženosti od elementarnih i drugih vecih nepogoda,
- odreduje preventivne mjere za slucaj neposredne opasnosti od elementarnih i drugih vecih nepogoda,
- odreduje mjere kad nastupi elementarna ili druga veca nepogoda i
- odreduje mjere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posljedica od elementarnih i drugih vecih nepogoda.


Član 27.

Izvršavanje samostalnih poslova koje opština ne provodi, obezbjedice se putem njihovog povjeravanja ovlaštenim subjektima, te kroz saradnju sa drugim opštinama i republickim organima i organizacijama.

III – ORGANIZACIJA I RAD ORGANA OPŠTINE

Član 28.

Organi opštine su:
- Skupština opštine i
- Nacelnik opštine.

A) Skupština opštine

Član 29.

Skupština opštine je organ odlucivanja i kreiranja politike opštine i nadležna je da:
- donosi statut opštine,
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autenticno tumacenje,
- donosi budžet i završni racun budžeta,
- donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
- donosi program uredenja gradevinskog zemljišta,
- donosi provedbene planove,
- donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdrastva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašcena zakonom,
- donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
- donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
- donosi odluku o odredivanju naziva ulica, trgova i djelova naseljenih mjesta,
- donosi odluku o proglašenju praznika opštine,
- donosi odluku o upotrebi simbola opštine,
- donosi odluku o clanstvu opštine u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
- donosi plan korištenja javnih površina,
- donosi odluku o proglašenju pocasnih gradana i ureduje prava i obaveze iz te odluke,
- donosi odluku o nagradam i priznanjima,
- bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, podpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika nacelnika opštine, sekretara Skupštine opštine i clanove stalnih i povremenih radnih tjela Skupštine opštine,
- obrazuje strucnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tjela,
- odlucuje o zaduženju opštine,
- usvaja poslovnik,
- razmatra godišnji izvještaj o radu nacelnika opštine i o istom zauizma stav,
- odlucuje o pokretanju inicijative za opoziv nacelnika opštine, u skladu sa zakonom kojim se ureduje izbor nacelnika opštine,
- osniva preduzeca i ustanove komunalnnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
- raspisuje javni zajam i samodoprinos,
- raspisuje referendum,
- daje mišljenje o metodologiji za utvrdivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,
- donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na podrucju opštine,
- daje mišljenje o promjeni granica opštine,
- razmatra izvještaje or adu organa, organizacija i zajednica na svom podrucju,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 30.

Skupština opštine ima 11 odbornika.

Član 31.

Odbornici se biraju na neposrednim tajnim izborima na podrucju cijele opštine u skladu sa zakonom.

Član 32.

Skupština opštine ima predsjednika i potpredsjednika i bira ih na vremencki period trajanja mandata Skupštine.
Predsjednik i potpredsjednik biraju se na konstituirajucoj sjednici iz reda odbornika vecinom glasova izabranih odbornika.
Predsjednik Skupštine opštine zastupa i predstavlja Skupštinu opštine, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava.
Potpredsjednik Skupštine zamjenjuje predsjednika Skupštine u slucaju njegove odsutnosti ili sprijecenosti.
Potpredsjednik Skupštine obavlja poslove koje mu povjeri Skupština opštine te:
- uskladuje aktivnosti Skupštine opštine u oblasti razvojne politike opštine društvenih djelatnosti,
- uskladuje aktivnosti stalnih i povremenih Skupštinskih tijela,
- obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Skupštine u skladu sa zakonom.

Član 33.

Novoizabrana Skupština sazvace se radi konstituisanja najkasnije 30 dana nakon objavljivanja rezultata izbora, od strane nadležnog organa za sprovodenje izbora. Konstituirajucu sjednicu saziva predsjednik Skupštine opštine ranijeg saziva i njom predsjedava do izbora radnog predsjedništva konstituirajuce Skupštine.
Radno predsjedništvo ce obaviti konsultacije sa predstavnicima politickih stranaka ciji su odbornicic izabrani u Skupštinu opštine i predložice broj i sastav komisija za verifikaciju mandata i komisije za izbor i imenovanje.
Ostala pitanja za konstituisanje Skupštine uredice se poslovnikom Skupštine o njenom radu.

Član 34.

Poslovnikom o radu skupštine opštine regulišu se pitanja koja se odnose na prava i obaveze odbornika, njihovu odgovornost, nacin izbora predsjednika Skupštine opštine i njegova prava i obaveze, nacin izbora sekretara Skupštine i njegova prava i dužnosti, nacin i postupak izbora zamjenika nacelnika, polaganje svecane zakletve i njen sardžaj, postupak sazivanja sjednice Skupštine opštine, utvrdivanje dnevnog reda sjednice, utvrdivanje rezultata glasanja, ovlašteni predlagaci sazivanja sjednice, ukoliko je ne sazove predsjednik, postupak predlaganja i donošenja opštinskih propisa, obavještenje javnosti o radu Skupštine opštine, izbor radnih tijela Skupštine, njihov sastav, nadležnost i nacin rada, program rada Skupštine, sadržaj i nacin vodenja zapisnika o radu sjednice Skupštine i druga pitanja od znacaja za organizaciju i rad Skupštine.

Član 35.

Sjednice Skupštine opštine održavaju se u sekularnom ambijentu.

Član 36.

Nespojive su funkcije odbornika Skupštine sa funkcijom nacelnika opštine, zamjenika nacelnika opštine, sekretara Skupštine i zaposlenih radnika u opštinskoj administrativnoj službi, kao i zaposlenih radnika u podrucnim jednicama republickih organa sa sjedištem u opštini.

Član 37.

Stalne komisije, odbore i savjete imenuje Skupština opštine iz reda odbornika i strucnih saradnika, a u slucajevima propisanim zakonom samo iz reda službenika koji imaju profesionalno iskustvo i iz reda strucnjaka.
Nadležnost, sastav i nacin rada tijela iz prethodnog stava propisuje se poslovnikom o radu Skupštine opštine.

Član 38.

Opštinski funkcioneri su nacelnik opštine, zamjenik nacelnika opštine, predsjednik Skupštine opštine i potpredsjednik Skupštine opštine.

Član 39.

Na prijedlog komisije za izbor i imenovanje Skupština opštine imenuje sekretara Skupštine na vrijeme trajanja mandata Skupštine.
Za sekretara Skupštine opštine može biti predloženo i imenovano lice iz reda diplomiranih pravnika, sa odgovarajucim iskustvom i položenim strucnim ispitom za rad u administrativnoj službi jedinice lokalane samouprave ili pravosudnim ispitom.

Član 40.

Sekretar Skupštine u saradnji sa predsjenikom Skupštine i nacelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeduje uslove za rad Skupštine.
Sekretar pruža strucnu pomoc predsjedniku Skupštine, obavještava javnost o radu Skupštine i brši i druge poslove utvrdene poslovnikom Skupštine.


Član 41.

Na prijedlog nacelnika opštine Skupština opštine bira i imenuje nacelnike odjeljenja administrativne službe jedinice lokalne samouprave, na vrijeme mandata Skupštine opštine (ukoliko odjeljenja budu organizovana).
Nacelnik odjeljenja rukovodi odjeljenjem i odgovoranje za njegov rad.
Za nacelnika odjeljenja može biti imenovano lice koje ima visoku strucnu spremu, pet godina radnog iskustva u struci i druge uslove utvrdene zakonom i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Nacelnik odjeljenja za svoj rad odgovara nacelniku opštine.

B) Načelnik opštine

Član 42.

Načelnik opštine nadležan je da:
- predlaže Statut opštine,
- predlaže odluke i druga opšta akta Skupštine,
- izraduje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanisticki plan i ostale planske i regulatorne dokumente koje se odnose na korištenje javnog zemljišta,
- obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nedležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
- provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeduje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
- izvršava zakone i druge propise republike cije je izvršenje pobjereno opštini,
- donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
- donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
- donosi plan civilne zaštite i obezbjeduje njegovu realizaciju,
- realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, medunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zakljuccima Skupštine opštine i njenih odgovarajucih tijela,
- daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeca i ustanova ciji je opština osnivac,
- podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
- pokrece inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinacni akt, ako smatra da je suprotan zakonu ili ustavu,
- zakljucuje ugovore u ima opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
- rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republicki organi,
- odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
- donosi odluke o raspolaganju novcanim sredstvima na nacin utvrden ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove utvrdene zakoom, kao i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.

Član 43.

Načelnika opštine zamjenjuje zamjenik načelnika u skladu sa zakonom.
Zamjenika načelnika bira Skupština opštine, na prijedlog načelnika, u postupku predviđenim poslovnikom Skupštine opštine.

Član 44.

Zamjenika nacelnika može razrješiti Skupština opštine i prije isteka mandata: ako podnese ostavku, ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada 6 mjeseci i duže danom stupanja na izdržavanje kazne, zbog duge i teške bolesti koja ga onemogucava da obavlja tu dužnost.
Postupak razrješavanja nacelnika ureduje se poslovnikom Skupštine opštine.


V) Opštinska administrativna služba

Član 45.

Nacelnik opštine utvrduje strukturu i unutrašnju organizaciju opštineske administrativne službe u zakonom utvrdenim opštim granicama.
Opštinska administrativna služba se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijumima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomicnosti, koji obuhvataju, izmedu ostalog, poštovanje sljedecih najvažnijih principa:
- objedinjavanje istih ili slicnih, odnosno medusobno povezanih poslova u odgovarajuce organizacione jedinice,
- zakonito i blagovremeno odlucivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizickih i pravnih lica,
- strucno i racionalno obavljanje poslova i ostvarivanje odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica za njihovo obavljanje,
- efikasno rukovodenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova.

Član 46.

Poslovi opštinske administrativne službe su:
- izvršavanje i provodenje propisa Skupštine opštine i nacelnika opštine,
- pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i nacelnik opštine,
- izvršavanje i provodenje zakona i drugih propisa i obezbjedenje vršenja poslova cije je izvršenje povhereno opštini,
- vršenje strucnih i drugih poslova koje im povjeri Skupština opštine i nacelnik opštine.


G) Nadzorni odbor

Član 47.

Skupština opštine može obrazovati nadzorni odbor kao stalno radno tijelo cija je funkcija da kontroliše javnu potrošnju u opštini i vrši nadzor nad upravljanjem imovinom opštine.
Clanove nadzornog odbora imenuje Skupština opštine iz reda strucnjaka ekonomske i pravne struke.

IV AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

Član 48.

Organi opštine u vršenju poslova iz svog djelokruga donose: Statut, poslovnik, odluke, pravilnike, naredbe, rješenja, uputstva, zakljucke, preporuke i rezolucije.

Član 49.

Skupština donosi statut, poslovnik, odluke, zakljucke, preporuke i rezolucije.

Član 50.

Nacelnik u vršenju poslova donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja i zakljucke.

Član 51.

Prijedlog za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine opštine mogu podnijeti nacelnik opštine, svaki odbornik, radna tijela Skupštine i 10 % biraca sa podrucja opštine.
Inicijativu za donošenje akata iz nadležnosti organa opštine može pokrenuti 10 % biraca, kao i udruženje gradana, koje je registrovano u skladu sa zakonom.
Inicijativa mora biti u pisanom obliku sa obrazloženjem. U inicijativi treba precizno oznaciti organ kojem se upucuje, kao i donošenje kojeg akta se inicira.
Organ kojem je inicijativa dostavljena dužan je da u roku od 60 dana od dana prijema inicijative istu razmotri i donese akt cije je donošenje inicirano, ako smatra da je njegovo donošenje u skladu sa zakonom i ovim statutom, a u suprotnom dužan je da gradanima ili udruženju dostavi obrazložen odgovor.
Ako je inicijativa dostavljena organu koji nije nadležan za donošenje akta cije se donošenje inicira, taj organ ce inicijativu odmah dostaviti nadležnom organu opštine i o tome pismeno obavjestiti podnosioca inicijative.

Član 52.

Odluke i drugi opšti akti organa opštine objavljuju se u službenom glasniku opštine. POjedinacni akti organa opštine objavljuju se u glasilu opštine na osnovu odluke Skupštine opštine ili nacelnika opštine.
Nacelnik opštine je dužan da u roku od 15 dana od dana objavljivanja Ministarsrvu uprave i lokalne samouprave RS dostavi službeni glasnik opštine.


V – IMOVINA I FINANSIRANjE OPŠTINE

Član 53.

Za izvršavanje obaveznih funkcija sva potrebna pokretna i nepokretna imovina dodjeljuje se Opštini u vlasništvo.
Postupak utvrdivanja i prenosa imovine iz stava 1. ovog clana ureduje se posebnim zakonom.
Opština ima u vlasništvu, koristi i raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom, a u interesu lokalnog stanovništva.

Član 54.

Za obavljanje poslova utvrdenih Ustavom, zakonom i ovim statutom, opštini pripadaju prihodi odredeni zakonom.

Član 55.

Opština ima budžet u kome se iskazuju svi njeni prihodi i rashodi.
Budžet opštine donosi se za kalendarsku godinu prije njenog pocetka. Ako se u roku iz prethodnog stava ne donese budžet, Skupština donosi odluku o privremenom finansiranju.
Privremeno finansiranje vrši se po budžetu za proteklu godinu, najduže tri mjeseca. U toku privremenog finansiranja iz prethodog stava mogu se koristiti sredstva najbiše u visini ostvarenih prihoda u posljednja 3 mjeseca godine koja prethodi godini za koju se budžet donosi, uvecanih po stopi rasta cijena na malo u Republici u periodu na koji se odluka o privremenom finansiranju odnosi. Po isteku godine donosi se završni racun.

VI – JAVNOST RADA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 56.

Organi opštine obezbjeduju javnost rada redovnim davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, redovnim održavanjem konferencija za štampu, redovnim objavljivanjem podataka o broju zaposlenih u administrativnoj službi po kategoriji osoblja, obezbjedivanjem uslova za neometano informisanje javnosti o izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti i o svim promjenama organizacije i rada administrativne službe.
Objavljivanje odredenih izvještaja može se uskratiti samo kada je to propisano zakonom, o cemu odluku donosi Skupština opštine u skladu sa zakonom.
Organi opštine podnose javnosti godišnje izvještaje u kojim se porede postignuti rezultati sa planiranim programskim ciljevima.

Član 57.

Obavještenje i informacije o obavljanju poslova organa opštine daju nacelnik opštine i predsjednik Skupštine opštine, s tim što nacelnik opštine može za davanje odgovarajucih informacija ovlastiti pojedine službenike, koji su istovremeno licno odgovorni za tacnost i pravovremenosti informacije.

VII – OBLICI NEPOSREDNOG UČEŠĆA GRAĐANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Član 58.

Oblici neposrednog ucešca gradana u lokalnoj samoupravi su referendum, zbor gradana, gradanska inicijativa, mjesna zajednica, paneli gradana, ''sati gradana'' u Skupštini opštine, ''sati gradana'' u nacelnikovoj kancelariji i drugi oblici koji nisu zakonom zabranjeni.

Član 59.

Skupština opštine može odluciti da raspiše referendum radi neposrednog izjašnjavanja gradana o svakom pitanju iz svoje nadležnosti.
O pitanjima koja zahtjevaju neposredno licno ucešce gradana i kada to zahtjeva opšti interes u opštini, odlucuje se referendumom.

Član 60.

Odluka na referendumu smatra se donesenom ako se za nju izjasni vecina od ukupnog broja upisanih biraca.
Odluka donesena na referendumu je obavezna, a objavljuje se u službenom glasniku opštine.

Član 61.

Prijedlog za raspisivanje opštinskog referenduma može podnijeti nacelnik opštine, najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine i 6% biraca.
Postupak sprovodenja opštinskog referenduma bliže se odreduje odlukom Skupštine opštine u skladu sa zakonom.

Član 62.

Zbor gradana može sazvati nacelnik opštine, predsjednik Skupštine opštine, predsjednik Savjeta mjesne zajednice i svaki odbornik Skupštine opštine na podrucju mjesne zajednice na kojoj ima prebivalište.
Sazivanje i nacin rada gradana reguliše se posebnom odlukom Skupštine opštine.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice dužan je sazvati zbor gradana na pisani zahtjev najmanje pedeset biraca.

Član 63.

Gradanska inicijativa može biti pokrenuta ako ju je potpisalo 5% biraca.
Inicijativa gradana se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje. Skupština opštine je dužna da u roku od šezdeset dana od dana dobijanja inicijative obavi raspravu i gradanima dostavi obrazložen odgovor.


Član 64.

Nacelnik opštine obezbjeduje javnu raspravu o nacrtu statuta, nacrtu odluka o budžetu i o drugim aktima opštine.
Poslovnikom o radu Skupštine ce se regulisati koja druga akta se upucuju na javnu raspravu, nacin vodenja iste i druga pitanja u vezi javne rasprave.

Član 65.

Mjesna zajednica se osniva odlukom Skupštine opštine za dio jednog, jedno ili više naseljenih mjesta koja cine teritorijalnu ekonomsku cjelinu za zadovoljenje potreba stanovništva u mjesnoj zajednici.
Odlukom iz prethodnog stava utvrduju se naziv, podrucje, poslovi koje vrši mejsna zajednica i druga pitanja od znacaja za rad mjesne zajednice.
U mjesnoj zajednici gradani zadovoljavaju zajednicke potrebe i interese u oblastima uredenja naselja, stanovalja, komunalne djelatnosti, zdrastvene i socijalne zaštite, zaštite životne sredine, obrazovanja i vaspitanja, kulture, fizicke kulture, kao i u drugim oblastima koje same utvrde statutom mjesne zajednice i drugim aktima.

Član 66.

Mjesna zajednica ima statut pravnog lica, koji stice nakon upisa u registar mjesnih zajednica, koji vodi nadležna organizaciona jedinica opštinske administrativne službe.

Član 67.

Mjesna zajednica ima pecat okruglog oblika, promjera 35 mm sa ispisanim nazivom i središtem mjesne zajednice.

Član 68.

Inicijativu za obrazovanje mjesne zajdednice (razdvajanje i spajanje) pokrece zbor gradana sa podrucja za koje se predlaže formiranje mjesne zajednice sa najmanje 10% potpisa registrovanih biraca.
Potpisana inicijativa iz prethodong stava dostavlja se nacelniku opštine na dalju proceduru predvidenu zakonom.

Član 69.

Organ mjesne zajednice je Savjet mjesne zajednice koji broji najviše 11 clanova.
Broj clanova Savjeta mjesne zajednice odreduje se u odnosu na broj registrovanih biraca sa podrucja mjesne zajednice.

Član 70.

Predsjednika i clanove Savjeta mjesne zajednice biraju biraci koji imaju prebivalište na podrucju mjesne zajednice, neposredno na zboru gradana mjesne zajednice, na period od cetiri godine.
Predsjednik i clanovi Savjeta mjesne zajdnice su izabrani ako je za njihov izbor glasala natpolovicna vecina od ukupnog broja gradana biraca, koji su prisutni zboru gradana mjesne zajednice.
Ukupan broj gradana biraca mjesne zajednice, koji prisustvuju zboru gradana na kojem se biraju predsjednik i clanovi savjeta mjesne zajednice ne smije biti manji od 10% ukupnog broja gradana biraca, koji imaju prebivalište na podrucju mjesne zajednice.

Član 71.

Predsjednik i clanovi savjeta mjesne zajednice mogu biti razrješeni dužnosti i prije isteka mandata, ako za njihovo razrješenje na zboru gradana biraca mjesne zajednice glasa natpolovicna vecina od ukupnog broja gradana biraca, koji su prisutni zboru gradana mjesne zajednice.
Glasanje o izboru i razrješenju predsjednika i clanova Savjeta mjesne zajednice je javno.

Član 72.

Izbore za organ mjesne zajednice raspisuje Skupština opštine, a sprovodi ih Savjet mjesne zajednice.
Ukoliko predsjenik Savjeta mjesne zajednice ne sazove u odredenom roku zbor gradana radi izbora Savjeta mjesne zajednice, zbor ce sazvati i sprovesti postupak izbora Savjeta mjesne zajdnice oblašceni službenik opštinske administrativne službe.

Član 73.

Savjet mjesne zajednice utvrduje prijedlog Statuta mjesne zajednice, godišnje aktivnosti iz nadležnosti mjesne zajdnice, koordinira ukupne aktivnosti na realizaciji poslova u mjesnoj zajednici, brine se o organizovanju i održavanju zbora gradana, sprovodi odluke zbora gradana, obavlja i druge poslove u skladu sa Odlukom i Statutom mjesne zajednice.

Član 74.

Sredstva za finansiranje mjesne zajednice utvrduju se budžetom opštine. Osim sredstava iz prethodnog stava, sredstva za finansiranje mjesnih zajednica mogu biti: sredstva gradana koja se obezbjeduju samodoprinosom, sredstva zainteresovanih preduzeca, donacije gradana, udruženja i medunarodnih organizacija, te prihod od vlastite djelatnosti.

Član 75.

Administrativne i strucne poslove, postupak registracije, izdavanje rješenja o upisu i vodenju registra mjesnih zajednica obavlja administrativna služba opštine.

Član 76.

Registar mjesnih zajednica je javna knjiga.
Svako zainteresovano lice može izvršiti uvid u registar i obrazloženim zahtjevom tražiti izdavanje izvoda o upisu odredenih cinjenica u registar. Registar se vodi hronolški za sve mjesne zajednice na podrucju opštine i na obrscima i prema uputstvu, koje svojim aktima propisuje nacelnik opštine. U registar se upisuje obrazovanje, prestanak mjesne zajednice i drugi znacajni podaci kao što su: naziv i sjedište, nazivi naselja ili naseljenih mjesta koja ulaze u sastav mjesne zajednice, broj stanovnika, imena lica ovlaštenih za zastupanje mjesne zajednice i obim njihovih ovlašcenja, broj i datum donošenja akta o obrazovanju i promjene koje nastanu u vezi sa cinjenicama koje se upisuju u registar.

Član 77.

Postupak za upis u registar pokrece se pismenom prijavom ovlašcenog lica u roku od trideset dana od dana donošenja Odluke o obrazovanju mjesne zajednice.
Uz prijavu za upis u registar prilažu se: akt Skupštine opštine o obrazovanju mjesne zajednice i akt koji sadrži podatke o licima ovlašcenim za zastupanje mjesne zajednice.
Na osnovu utrošenih cinjenica nadležana organizaciona jedinica opštinske administrativne službe donosi rješenje o upisu u registar.
Protiv rješenja o upisu u registar može se izjaviti žalba nacelniku opštine.
Rješenje o upisu osnivanja mjesne zajednice i o upisu prestanka postojanja mjesne zajednice objavljuje se u službenom glasniku opštine.

Član 78.

Sva druga pitanja iz nadležnosti mjesnih zajednica, koja nisu regulisana ovim statusom, bliže ce se urediti statutom mjesne zajednice.

Član 79.

Skupština opštine ce svojom Odlukom formirati panel gradana kojom ce odrediti broj gradana u panelu, period ucešca, vodeci racuna da gradani u panelu budu predstavnici raznih socijalnih struktura u opštini (omladina, penzioneri, radnici, nezaposleni i drugo).

Član 80.

Skupština ce svojim Poslovnikom urediti ''sate gradana'' u Skupštini kao oblik neposrednog ucešca gradana u lokalnoj samoupravi..

Član 81.

Nacelnik opštine ce omoguciti ''sate gradana'' u svojo kancelariji. O cemu ce na odgovarajuci nacin obavjestiti javnost.

VII – SARADNjA OPŠTINE SA DRUGIM OPŠTINAMA I UDRUŽIVANjE OPŠTINE U SAVEZE I ZAJEDNICE

Član 82.

U oblasti poslova lokalne samouprave opština ostvaruje saradnju sa drugim opštinama, a prvenstveno sa susjednim opštinama.
Saradnja iz stava 1. ovog clana planira se i ostvaruje u onim poslovima koji su od njihovog zajednickog interesa.

Član 83.

Opština se može udruživati u Savez opština i gradova Republike Srpske, radi unapredenja i zaštite svojih interesa, o cemu odluku donosi Skupština opštine.

Član 84.

Opština može pristupiti domacim i medunarodnim uduženjima likalnih vlasti i saradivati sa jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH i u inostranstvu u skladu sa zakonom.
Odluku iz stava 1. ovog clana donosi Skupština opštine samostalno ili na prijedlog nacelinka opštine.

IX – POSTUPAK ZA DONOŠENjE I IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 85.

Statut opštine usvaja Skupština opštine dvotrecinskom vecinom glasova ukupnog broja izabranih skupštinskih odbornika.

Član 86.

Prijedlog za donošenje, izmjene i dopune statuta mogu podnijeti nacelink opštine, najmanje 1/3 odbornika Skupštine opštine i 20% biraca sa podrucja opštine.
Prijedlog iz stava 1. ovog clana mora biti obrazložen u pismenoj formi,a o istom odlucuje Skupština opštine.

Član 87.

O prijedlogu za izmjenu i dopunu statuta raspravlja se na sjednici Skupštine opštine. Ako se prihvati prijedlog za izmjenu i dopunu statuta opštine, isti prijedlog se ne može staviti u dnevni red Skupštine opštine prije isteka 3 mjeseca od kada je rasprava o prijedlogu Skupštine opštine zakljucena.
O prihvacenom prijedlogu za izmjenu i dopunu statuta organizuje se javna rasprava. Izmjena i dopuna statuta se usvaja dvotrecinskom vecinom od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.


X – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut opštine Petrovac broj 01-010-346/2000 od 31.03.2000. godine.

Član 89.

Ovaj statut stupa na snagu danom objavljivanja u ''Slušbenom glasniku opštine Petrovac''.

Član 90.

Odluke i drugi propisi opštine uskladice se sa odredbama ovog statuta u roku od šest mjeseci od ana njegovog stupanja na snagu.


Broj: 01-022-116/05
Dana: 25.04.2005. godine PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Rajko Banjac, dipl.ing.šum.

 

 

na vrh

 
 
made by SiZ